Συμμετοχή των ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεων στην ημερίδα "Καινοτόμες Δράσεις".