ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του µαθήµατος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τους µαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθηµερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρµογή τους και την µελλοντική ένταξη και ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ειδικότερα η Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή στοχεύει στην :
1. Πνευµατική ανάπτυξη µε την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας, τη διαπαιδαγώγηση στο βαθύτερο νόηµα και τη χαρά της ζωής, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγµάτωση και εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή.
2. Ηθική ανάπτυξη µε την καθοδήγηση των µαθητών για ακριβέστερη αντίληψη και αξιολόγηση της κοινωνικής πραγµατικότητας σε θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την αποδοχή των άλλων, την εφαρµογή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τους στην κοινωνία.
3. Οικονοµική, Κοινωνική και Πολιτική ανάπτυξη µε την υποστήριξη των µαθητών για απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων συµπεριφοράς ώστε να καταστούν ικανοί να συµµετέχουν ελεύθερα, υπεύθυνα και ενεργά στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες.
4. Πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων οµάδων στις οποίες ανήκουν, την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισµού.
5. ∆ιαµόρφωση ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης µε πλησίασµα και γνώση ως ισάξιων και ισότιµων ατόµων της εθνικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
6. Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην επικοινωνία τους µε άλλα άτοµα και κοινωνικές οµάδες µε στόχο τη πλήρη και ουσιαστική ενσωµάτωση τους Άξονες γνωστικού περιεχοµένου.

 


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, γνωστικό αντικείµενο του ωρολογίου και αναλυτικού πρόγραµµα των Ειδικών Επαγγελµατικών Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ) συµβάλει καθοριστικά στην πολιτική και κοινωνική κοινωνικοποίηση των µαθητών της Ειδικής Αγωγής και στην προετοιµασία τους για ουσιαστική θεσµική κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση . Σε συνδυασµό µε άλλα γνωστικά αντικείµενα( Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Κοινωνικές ∆εξιότητες ) το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ενισχύει σηµαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία προετοιµάζοντας την κοινωνική ένταξη των µαθητών .

Με το µάθηµα της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκεται οι µαθητές/τριες :


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Να µπορούν οι µαθητές/τριες να :

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των γενικών σκοπών και στόχων του µαθήµατος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι :

∆εξιότητες - Στάσεις προς ανάπτυξη :