Στόχος των μαθηματικών είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής προσαρμογής- ένταξης των μαθητών και της αυτονομίας τους κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα αναπτύσσονται η παρατηρητικότητα, η προσοχή και η επιμονή των μαθητών. Έμφαση δίνεται στην επίλυση προβλημάτων σε καθημερινές συναλλαγές της ζωής. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά στην καθημερινή ζωή και εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες. Διδάσκονται τις σχέσεις ανάμεσα στις νομισματικές μονάδες, με σκοπό να χειρίζονται προβλήματα εμπορικών συναλλαγών με χρήση ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Επίσης, διδάσκονται να εκτελούν αριθμητικές πράξεις, να διαβάζουν την ώρα και να αναγνωρίζουν βασικές γεωμετρικές έννοιες.