Υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

e-me

Πρόγραμμα κολύμβησης

swimming 2

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

94491801 105354947824085 4510004630494642176 n

Σχολικά Προγράμματα 2020-2021

    

a.jpg  easy_cook.jpg

168907299_451744279426995_4319178746079446406_n.jpg

European School Radio

  

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL 3s logo  froutoekplikseis logo  

comenius logo

one-team-logo

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του µαθήµατος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τους µαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθηµερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρµογή τους και την µελλοντική ένταξη και ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ειδικότερα η Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή στοχεύει στην :
1. Πνευµατική ανάπτυξη µε την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας, τη διαπαιδαγώγηση στο βαθύτερο νόηµα και τη χαρά της ζωής, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγµάτωση και εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή.
2. Ηθική ανάπτυξη µε την καθοδήγηση των µαθητών για ακριβέστερη αντίληψη και αξιολόγηση της κοινωνικής πραγµατικότητας σε θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την αποδοχή των άλλων, την εφαρµογή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τους στην κοινωνία.
3. Οικονοµική, Κοινωνική και Πολιτική ανάπτυξη µε την υποστήριξη των µαθητών για απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων συµπεριφοράς ώστε να καταστούν ικανοί να συµµετέχουν ελεύθερα, υπεύθυνα και ενεργά στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες.
4. Πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων οµάδων στις οποίες ανήκουν, την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισµού.
5. ∆ιαµόρφωση ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης µε πλησίασµα και γνώση ως ισάξιων και ισότιµων ατόµων της εθνικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
6. Η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην επικοινωνία τους µε άλλα άτοµα και κοινωνικές οµάδες µε στόχο τη πλήρη και ουσιαστική ενσωµάτωση τους Άξονες γνωστικού περιεχοµένου.

 


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, γνωστικό αντικείµενο του ωρολογίου και αναλυτικού πρόγραµµα των Ειδικών Επαγγελµατικών Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ) συµβάλει καθοριστικά στην πολιτική και κοινωνική κοινωνικοποίηση των µαθητών της Ειδικής Αγωγής και στην προετοιµασία τους για ουσιαστική θεσµική κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση . Σε συνδυασµό µε άλλα γνωστικά αντικείµενα( Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Κοινωνικές ∆εξιότητες ) το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ενισχύει σηµαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία προετοιµάζοντας την κοινωνική ένταξη των µαθητών .

Με το µάθηµα της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκεται οι µαθητές/τριες :

 • Να κατανοήσουν έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να έχουν µια πιο ακριβή αντίληψη της άµεσης και ευρύτερης κοινωνικής πραγµατικότητας.
 • Να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν µέσα από τη δυναµική των σχέσεων αλληλεπίδρασης στη µικρογραφία της κοινωνίας της τάξης και του σχολείου ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα / ετερότητα.
 • Να ενδυναµωθούν µέσα στο περιβάλλον του σχολείου. Να χρησιµοποιούν ενεργά τη γραπτή και προφορική γλώσσα, να εκφράσουν και να κοινοποιήσουν την εµπειρία τους µέσα στην τάξη ώστε να γίνει κτήµα όλων, διότι η έκφραση και κοινοποίηση της εµπειρίας δίνει αξία στην ταυτότητα των µαθητών.
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στην ίδια την εµπειρία τους ως µαθητές καθώς και κριτική ικανότητα της κοινωνικής πραγµατικότητας.
 • Να καταστούν ικανοί να συνδέουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων µε την ατοµική και συλλογική τους εµπειρία και να συνδέουν την καθηµερινή ζωή και τις εµπειρίες τους µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
 • Να καταστούν ικανοί να αντιλαµβάνονται, να αναλύουν και να κατανοούν την κοινωνική πραγµατικότητα της ίδιας τους της ζωής, της κοινότητας και τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήµατα που έχουν σηµασία για τη ζωή τους.
 • Να προτρέπονται να εξετάζουν τρόπους µε τους οποίους η κοινωνική πραγµατικότητα µπορεί να µετασχηµατιστεί µέσα από διάφορες µορφές δηµοκρατικής συµµετοχής και κοινωνικής δράσης.
 • Να αξιοποιήσουν στο µέγιστο τις δυνατότητές και τις εµπειρίες τους για απόκτηση δεξιοτήτων δυναµικής επικοινωνίας και συνεργασίας στις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής ώστε να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τον κόσµο και τον εαυτό τους µε τον δικό τους τρόπο, ο οποίος θα αποβαίνει χρήσιµος για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους εξέλιξη.
 • Να καλλιεργήσουν τον αυτοσεβασµό και την αποδοχή του εαυτού τους και των άλλων, ανεξάρτητα από διαφορές.
 • Να ενθαρρυνθούν οι µαθητές να προβληµατίζονται, να ερευνούν κριτικά και να διατυπώνουν συµπεράσµατα για τα κοινωνικά ζητήµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους. Να εκφράζουν και να διαµορφώνουν ελεύθερα τις δικές τους απόψεις και να εξετάζουν κάθε εµπειρία από πολλές οπτικές γωνίες.
 • Να αποκτήσουν εσωτερική δύναµη, αυτοπεποίθηση, αποδοχή της ταυτότητάς τους και το κίνητρο που χρειάζεται για να ασκήσουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις δυνάµεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.
 • Να συµβάλουν οι ίδιοι οι µαθητές στις σχέσεις αλληλεπίδρασης στο σχολείο που ενισχύουν την αίσθηση της προσωπικής αξίας και ενδυνάµωσης των µαθητών, την αίσθηση της κοινωνικής συνοχής και κοινότητας θεµελιωµένης στο κοινό καλό και στην κοινωνική δικαιοσύνη.


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Να µπορούν οι µαθητές/τριες να :

 • Αναγνωρίζουν τον άνθρωπο ως ολοκληρωµένη βιολογική, πνευµατική, κοινωνική και ηθική οντότητα.
 • Αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την σηµασία της συνυπευθυνότητας στις κοινωνικές τους σχέσεις µε τα άλλα µέλη της κοινωνίας.
 • Συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα λειτουργίας των κοινωνικών θεσµών και τη τήρηση των κοινωνικών κανόνων και προτύπων συµπεριφοράς.
 • Αναπτύξουν τη δεξιότητα αποδοχής του άλλου καθώς και του πνεύµατος της συνεργατικότητας.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε άλλα άτοµα και κοινωνικές οµάδες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την διαδικασία της κοινωνικής ενσωµάτωσης τους.
 • Εκφράσουν την γνώµη τους για τα κοινωνικά, πολιτικά, και ιστορικά γεγονότα και διαδικασίες.
 • Αντιληφθούν την διαφορετικότητα στην εκτίµηση των κοινωνικών γεγονότων, διερευνώντας σε βάθος τα αίτια και τα αποτελέσµατα των κοινωνικών διεργασιών.
 • Αποκτήσουν την δεξιότητα συλλογής στοιχείων, πληροφοριών ενισχύοντας την δεξιότητα ταξινόµησης, ερµηνείας και προβολής τους.
 • Να συνειδητοποιήσουν την διαχρονική αξία του πολιτισµού, των εθνικών συµβόλων ως ενισχυτές της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης.
 • Εκτιµήσουν την αξία και το ρόλο της δράσης για την επίλυση οικουµενικών προβληµάτων όπως της ειρήνης, της βίας και των πολέµων, της φτώχειας και της καταστροφής του περιβάλλοντος δραστηριοποιούµενοι µέσα από κοινωνικές οργανώσεις και κινήµατα.
 • Αναπτύξουν τη διάθεση και να αυξήσουν την προθυµία τους να ερευνούν µε κριτικό πνεύµα εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέµατα

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των γενικών σκοπών και στόχων του µαθήµατος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι :

 • Η δηµιουργία ευχάριστου παιδαγωγικού κλίµατος που προωθεί τη µάθηση και τους σκοπούς της Παιδείας γενικότερα.
 • ∆ιαφοροποιηµένο και εξατοµικευµένο πρόγραµµα αναλυτικών δραστηριοτήτων που ταιριάζουν µε τις ανάγκες των µελών της οµάδας στην τάξη.
 • Αξιολόγηση των κατάλληλων ενισχυτών που θα υποστηρίξουν µαθησιακά και ψυχολογικά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και η λειτουργικότητα της τάξης( φωτισµός, θόρυβος, εµβαδόν, έπιπλα, εποπτικά µέσα).
 • Η εισαγωγή πολλαπλών λειτουργικών µέσων µάθησης µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, βιντεοµαθηµάτων και κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού.
 • Η εισαγωγή καινοτόµων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην µεθοδολογία διδασκαλίας ( βιωµατική µάθηση, ασκήσεις προς επίλυση προβληµάτων, σχέδια εργασίας, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις κ.λ.π. )

∆εξιότητες - Στάσεις προς ανάπτυξη :

 • Ενίσχυση του κριτικού πνεύµατος και διαδικασίας απόκτησης γνώσεων.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης και του προσανατολισµού στο χώρο και χρόνο.
 • Ενίσχυση της οπτικής και λεκτικής µνήµης.
 • Ενίσχυση της ικανότητας γενίκευσης, διαφοροποίησης , συσχέτισης και εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων.
 • ∆ραστηριοποίηση της αφαιρετικής σκέψης και της γενίκευσης.
 • Ενσυναίσθηση του συναισθηµατικού εσωτερικού κόσµου.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της εργατικότητας, της δράσης και κινητοποίησης για έρευνα.
 • Ενίσχυση της επικοινωνιακής δεξιότητας